1.    Dakhliga/lacata guud waxaa ku jira lacagta shaqadaada kaasoo gasha canshuurta ka hor iyo wixii kalee lagaa jaro, sidoo kale lacagaha kaaga yimaada caymiska shaqo la’aanta, naafanimada, taageerada caruurta, ama caawimaada dadweynaha.  (Waa inaad keentid dukumentiyo)

  Caqabadaha dhaqaale ee hada jira (calaamadee mid walba oo ku khuseeya)

  Caqabdaha guryeynta ee hadda jira (Calaamee mid kasta oo ku haboon)

  Weli ma aadan buuxin shuruudihii aad caawimaada ugu qalmi lahayd.

  v1.0.1

  Haddii aad degan tahay meel ka baxsan Degmada Hennepin, uma qalantid dhaqaalaha/maalgelinta arjigan lagu helayo. Fadlan la xiriir degmada aad ku nooshahay.  

  Sida aad door bidayso in laguugula soo xiriiro (dhowr sidyood baa dooran kartaa)

  Fadlan calaamad ku dhig sanduuqa ku xiga jinsiyada(ha) ku haboon qoyskaaga (dhowr ayaa dooran kartaa)

  Macluumaadka milkiilaha ama mas’uulka guriga

  Waxaa nalooga baahan yahay in aan ku siino Digniinta Tennessen  ka hor intaanan kaa codsanin macluumaadkaaga shaqsiga ah sida ku xusan Minn Stat §13.04, subd. 2  Ujeedada ogeysiiskana waa in uu kuu sahlo inaad gaarto go’aan aad ogtahay oo ku saabsan hadii aad dhiibaysid xogta adiga kuu gaarka ah, taasoo lala wadaagi karo haya’daha dowlada, sida Degmada Hennepin iyo Guryanta Minnesota. Xogtan waxaa cid lala wadaagi karaa haduu jiro amar maxkamadeed ama gobolka lasiinayo ama sharci dejin dhowruhu codsado. Waxaa nalooga baahan yahay in aan kugu wargelino xuquuqdaada ku saabsan macluumaadka aan kaa ururinayno ee kuu gaarka ah. Macluumaadka aan kaa ururinayno wuxuu sharci ahaan u kala soocmaa mid guud ama dadwayne (kaasoo uu qof kastaa arki karo) mid gaar ah (dadweynuhu aanay awood u lahayn inay arkaan, laakiin adigu aad arki kartid), ama qarsoodi ah (xitaa adigu ma arki kartid macluumaadka).    Maadaama aad tahay kan codsanaya kaalmadan, inta badan macluumaadka lagaa codsaday ee kugu saabsan wuxuu noqonayaa mid ka gaarka ah.  Sida sharciga ah Khasab kuguma aha in aad dhiibtid macluumaadka lagu waydiistay. Hase yeeshee hadii aadan dhiibin, waxaa laga yaabaa in aadan helin addeegyada iyo waxyaabaha kale ee aad dalbanayso.  Hadii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan digniintan.  Fadlan la soo xiriir shaqaalaha hay’ada.