Tilmaamaha

Dhamaystir foomkan si aad u codsatid kaalmada gargaarka degdega ah ee ka imaanaysa kaalmada guryaynta ee Degmada Hennepin, oo ay la socoto kaalmada gargaarka degdega ah iyo gargaarka degdega ah kaalmada  guud, iyo maalgelinta ka imaanaysa CARES Act. Dhamaystirka foomkan wuxuu qaadnayaa 10-15 daqiiqadood.

Ka dib markaad dhamaystirted arjigan, waa la eegayaa in aad u qalantid.  Waxaana laga yaabaa in lagula soo xiriiro hadii macluumaad dheeraad ah lagaa rabo intaadan helin ogolaasho ama diidmo kama danbays ah.

Si aan shaqada ugu dhakhsano, waxaad haysan doontaa fursad aad ku cadaysid waxyaabaha laga rabo foomkan oo ay ka mid yihiin

 • halka lagala xiriirayo milkiilaha aad guriga ka kiraysatay
 • lambarada koontooyinka korantada, qaboojiyaha, gaaska, biyaha iyo….
 • Dukumentiga (ama sawiradooda) sida:
  • Dakhligii ku soo galay 2019 oo dhamays tiran
  • Dakhligii aad heshay 30 casho ee ugu dambeeyey oo dhamaystiran
  • Isbadelkii shaqada uu keenay COVID-19
  • Cadada lacagaha lagugu leeyahay ee kirada iyo korantada, qaboojiyaha, gaaska, biyaha iyo….

U qalmid

 • Kiraystayaasha leh dakhli ka hooseeyo 50%AMI sanadkiiba kuna nool Degmada Hennepin ee dakhliga dhexe ee aaga (AMI) (uu yahay mid ka hooseeya $36,200 qoys hal qof ah, $41,400 qoys laba qof ah $46,500 qoys sadex qof ah, $ 51,700 qoys afar qof ah, $55,850 qoys shan qof ah. Iwm.)
 • Uu Dakhligii soo geli jiray dhamaaday sababtuna tahay cudurka COVID-19
 • Aan haysan wax lacag ah oo ay ku bixiyaan kiradooda, marka lagu daro lacago ka soo galay shaqo, MFIP, faaiidada naafanimada, Caymiska Shaqo La’aanta, lacagtii uu federaalku bixiyey, iwm.
 • Inaadan deganayn guryaha dadweynaha, helaysid lacagta caawimaada kirada sida Section 8 ama gargaar dhinaca guriga ah, ama aad isticmaalayso bishan gargaarka degdeg ah oo meel kale ka yimi

v2.0.0

  Hadii aad codsanaysid koranto, qaboojiye, gaas, biyo, kuwee baad dalbanaysaa in lagaa caawiyo?

  Askarka soo halgantay waxay ka heli karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin MACV. La xiriir 1833-222-6228 ama email intake@mac-v.org

  Maadaama aad degan tahay meel aan ahayn Degmada Hennepin, uma qalantid dhaqaalahan/maalgelintan ee arjigan.  Fadlan la xiriir degmada aad degan tahay.  Hadii aad aaminsan tahay in inaad degan tahay Degmada Hennepin, fadlan fiiri in magaca magaalada aad degan tahay si saxa u qoran yahay.

  Sidee baa rabtaa in laguula soo xiriiro ( dhowr si baa dooran kartaa)

  Dakhliga guud waxaa ku jira lacagta shaqadaada kaasoo gasha canshuurta ka hor iyo wixii kalee lagaa jaro, sidoo kale lacagaha kaaga yimaada caymiska shaqo la’aanta, naafanimada, taageerada caruurta, ama caawimaada dadweynaha.  Waa inaad keentid dukumentiyo ama aad adigu cadaysid marka dambe)

     Tan waxaa ka mid noqon kara ogaysiiska dhimista saacadaha ama shaqo joojinta kumeel gaarka ah.

     Waxaa nalooga baahan yahay in aan ku siino Digniinta Tennessen  ka hor intaanan kaa codsanin macluumaadkaaga shaqsiga ah sida ku xusan Minn Stat §13.04, subd. 2  Ujeedada ogeysiiskana waa in uu kuu sahlo inaad gaarto go’aan aad ogtahay oo ku saabsan hadii aad dhiibaysid xogta adiga kuu gaarka ah, taasoo lala wadaagi karo haya’daha dowlada, sida Degmada Hennepin iyo Guryanta Minnesota. Xogtan waxaa cid lala wadaagi karaa haduu jiro amar maxkamadeed ama gobolka lasiinayo ama sharci dejin dhowruhu codsado.

      Waxaa nalooga baahan yahay in aan kugu wargelino xuquuqdaada ku saabsan macluumaadka aan kaa ururinayno ee kuu gaarka ah. Macluumaadka aan kaa ururinayno wuxuu sharci ahaan u kala soocmaa mid guud ama dadwayne (kaasoo uu qof kastaa arki karo) mid gaar ah (dadweynuhu aanay awood u lahayn inay arkaan, laakiin adigu aad arki kartid), ama qarsoodi ah (xitaa adigu ma arki kartid macluumaadka).    Maadaama aad tahay kan codsanaya kaalmadan, inta badan macluumaadka lagaa codsaday ee kugu saabsan wuxuu noqonayaa mid ka gaarka ah.  Sida sharciga ah Khasab kuguma aha in aad dhiibtid macluumaadka lagu waydiistay. Hase yeeshee hadii aadan dhiibin, waxaa laga yaabaa in aadan helin addeegyada iyo waxyaabaha kale ee aad dalbanayso.  Hadii aad qabtid wax su’aalo ah oo ku saabsan digniintan.  Fadlan la soo xiriir shaqaalaha hay’ada.